Informacije o boravisnoj taksi 

U skladu sa odlukom grada Beograda, gradjanin koji koristi usluge smestaja u turistickim objektima na teritoriji grada Beograda placa boravisnu taksu u iznosu od 135 dinara za svaki dan boravka.

Boravišnu taksu ne plaćaju:

  • deca do sedam godina starosti;
  • lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od nadležne lekarske komisije;
  • osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje paralize i multiplek skleroze, osobe ometene u razvoju, osobe obolele od maligne bolesti, inzulin zavisne šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, hemofilije, trajne hronične bubrežne insuficijencije na dijalizi, osobe koje se leče u vezi sa HIV infekcijom, tuberkulozom, cističnom fibrozom, autoimunim sistemskim bolestima kao i pratilac navedenih osoba;
  • učenici i studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja sportsko - rekreativnih i drugih aktivnosti po programu ministarstva nadležnog za poslove prosvete, studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja obavezne nastave u skladu sa nastavnim planom obrazovne ustanove, kao i učesnici republičkih i regionalnih takmičenja u znanju i veštinama;
  • strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja takse;
  • lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 7 do 15 godina starosti.

Lica iz stava 1. ne plaćaju boravišnu taksu ako podnesu dokaz da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana (članska karta, potvrda škole, odnosno obrazovne ustanove, uput lekarske komisije i drugo).